Regulament concurs de interpretare colinde  

 • Proiectul „Rădăcini perene – colinda tradițională în Transilvania”-  

Concursul de interpretare colinde realizat în cadrul proiectului  „Rădăcini perene – colinda tradițională în Transilvania” este organizat de Fundația Culturală Terrarmonia, în perioada 1 octombrie – 5 noiembrie 2022. Scopul concursului este de a contribui la promovarea și reactivarea colindei tradiționale românești prin dezvoltarea și diversificarea publicului consumator de folclor. 

Obiectivul general este de a conștientiza valoarea patrimonială a colindei tradiționale, îmbogățirea repertoriului de colinde cunoscut de publicul țintă și intensificarea practicării colindatului, în vederea păstrării vii a acestei tradiții. 

Considerăm că acest gen de abordare, cu implicare activă din partea publicului, care alternează rolurile spectator- actant, oferă premisa unui impact mult mai consistent și de durată față de viziunea clasică, unde informația este transmisă univoc, de la interpreți/specialiști către public. 

Calendar concurs: 

 • 1 octombire – 5 noiembrie – înscrieri online 
 • 6-7 noiembrie –selecție înregistrări și postare videoclipuri 
 • 7 noiembrie – anunțarea câștigătorilor 
 • 11-14 noiembrie – transmiterea premiilor 

Secțiuni 

Concursul de interpretare colinde este structurat pe județe (Arad, Bihor, Brașov, Mureș, Timiș), categorii de vârstă (sub/peste 16 ani) și conținut (după model sau colinde propuse de participanți). 

1. Concurs de interpretare colinde pe baza modelului oferit de Ansamblul Icoane: 

 • Vine marea cât de mare – Ilteu, jud. Arad  
 • Crescut-o, răsărit-o – Husasău de Tinca, jud. Bihor  
 • Colo jos, Doamne, mai jos – Comăna de Sus, jud. Brașov 
 • Ia-mi ieșiți voi, oameni buni – Albești, jud. Mureș  
 • Cel ficior frumos – Fârdea, jud. Timiș 

2. Concurs de interpretare colinde tradiționale, autentice, culese și propuse de către participanți, din județele

 • Arad 
 • Bihor 
 • Brașov 
 • Mureș  
 • Timiș 

Cine poate participa? 

 • Grupuri formate din 3- 7 persoane cu vârsta până la 16 ani 
 • Grupuri formate din 3- 7 persoane cu vârsta peste 16 ani 

Pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani participante la concurs este necesară obținerea acordului din partea părinților/tutorilor/reprezentanților legali. Această obligație este în sarcina persoanei care face înscrierea grupului în concurs. 

Când se desfășoară concursurile? 

Înscrierile se fac online, în perioada 1 octombrie – 5 noiembrie 2022.

Cum particip? 

Completați formularul de înscriere pentru concursul ales:  

Cum sunt evaluate înregistrările înscrise în concurs? 

Juriul, format din specialiști în etnomuzicologie și muzică (Ioan Bocșa, Veronica Moldovan, Mircea-Ciprian Mizgan-Danciu) desemnat de organizator, va evalua videoclipurile înscrise în concurs.

Pentru secțiunea de interpretare colinde după model, criteriile sunt valoarea artistică și calitatea interpretării.

Pentru secțiunea de interpretare colinde inedite/ propuse de participanți, criteriile de evaluare sunt: autenticitatea, valoarea artistică și calitatea interpretării.

Juriul va realiza o selecție a înregistrărilor audio-video înscrise în concurs. Înregistrările selectate vor fi postate pe paginile de socializare ale Fundației Terramonia (dedicate proiectului) în perioada 11-14 noiembrie 2022.

Punctajul final va fi format din: 70% evaluarea juriului, 30% votul publicului. 

Când se anunță câștigătorii? 

Juriul va anunța câștigătorii în 7 noiembrie, pe site-ul www.terrarmonia.ro  și pe paginile de socializare (Facebook, Instagram). 

Ce pot câștiga? 

Premiile oferite constau în produse culturale (cărți și CD-uri cu colinde) realizate de Fundația Terrarmonia. Se vor acorda două tipuri de premii: înregistrările încadrate în categoria A (cele care vor fi publicate pe platformă) vor fi premiate cu câte 4 pachete de produse culturale, în valoare de 150 lei/pachet, cele din categoria B cu câte 2 pachete de produse culturale, în valoare de 150 lei/pachet.

Premiile vor fi transmise câștigătorilor în perioada 11-14 noiembrie 2022. 

Cum pot obține informații suplimentare? 

Prin e-mail: colindatransilvana@gmail.com sau telefonic: 0728.230.343. 

Drepturi de autor 

Drepturile de autor cu privire la înregistrările audio-video înscrise în concurs sunt cedate integral, gratuit Organizatorului, Fundația Culturală Terrarmonia, din momentul completării formularului de înscriere la concurs.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Fundația Culturală Terrarmonia – “Organizatorul” – prelucrează datele cu caracter personal preluate cu ocazia organizării concurs de interpretare colinde  în scopul și limitele necesare pentru buna desfășurare a acestuia, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Scopul colectării și prelucrării datelor include, dar nu se limitează la: organizarea și desfășurarea concursului, încadrarea participanților la categoria de vârstă corespunzătoare, desfășurarea procedurii de vot, promovare Concurs, Organizator, Parteneri și Finanțator (AFCN). 

Fundația Culturală Terrarmonia  prelucrează datele cu caracter personal primite prin intermediul formularelor de înscriere la concurs. 

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul persoanelor vizate, dacă sunt oferite voluntar, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea Fundației Culturale Terrarmonia, de exemplu prin documente contractuale/proces verbal de premiere, prin completarea datelor în formularul de înregistrare la  concursul de interpretare colinde. 

Înscrierea și participarea la concursul de interpretare colinde  poate fi condiționată de furnizarea anumitor date personale, sens în care Fundația Culturală Terrarmonia  își rezervă dreptul exclusiv de a admite sau refuza înscrierea la Concurs în privința persoanelor care nu doresc să acorde datele cu caracter personal solicitate în scopul arătat anterior. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, stergerea, distrugerea, arhivarea. 

În sensul celor sus-menţionate, Fundația Culturală Terrarmonia  va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, semnătura, telefon, adresa de domiciliu/reședință, adresa virtuală (IP), e-mail, profesie, imagine, voce, codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate/paşaportului. 

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către Organizator, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE). 

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară în conformitate cu scopul arătat anterior şi nici nu este justificată de un interes legitim, persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. 

În situatia retragerii consimţământului dat de către o persoană înscrisă în concurs, Organizatorul poate decide, în baza acestei retrageri, eliminarea din concurs. 

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Organizator, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. 

Datele cu caracter personal cu funcţie de identificare generală (Codul numeric personal – CNP, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc.) vor fi prelucrate, exclusiv în situaţiile în care este necesară stabilirea identităţii persoanelor vizate (exemplu: proces verbal de premiere). 

În relaţia cu Organizatorul, persoanele vizate, beneficiază conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie si procesul decizional individual automatizat. 

În vederea realizării scopului menţionat, Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfăsurare a Concursului. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Organizator pe o durată de 3 ani sau vor fi distruse. 

Destinatarii datelor pot fi: autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, organizaţii de cercetare a pieţei exclusiv în scop statistic, institutii de învătământ sau culturale, reprezentanții Fundației etc. Prin înscrierea la concurs este acceptat prezentul regulament, este recunoscut Fundației dreptul de a utiliza înregistrări audio-video din cadrul Concursului în scopul promovării evenimentului și a Organizatorului, participanții renunțând la orice eventuală pretenție de natură materială ce li s-ar cuveni din aceasta. 

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. Fundația Culturală Terrarmonia   nu poate garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile proprii sau cele deschise în scopul organizării Concursului. Orice transmisie de date prin internet se face pe riscul persoanelor vizate. Fundația Culturală Terrarmonia  utilizează proceduri şi măsuri corespunzătoare de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale. 

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează prin consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în forma scrisă, adresata Organizatorului, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: colindatransilvana@gmail.com .Cererii i se va anexa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului. 

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. 

Fundația Culturală Terrarmonia 

Prof. univ. dr. Ioan Bocșa 

Președinte